Socioekonomiska förhållanden i Sverige

Home / Socioekonomiska förhållanden i Sverige

Socioekonomiska förhållanden i Sverige

Man brukar tala om socioekonomisk status. Det är ett samlingsbegrepp som samlar utbildningsnivå, inkomst och yrkesgrad hos personer i ett land. I ett och samma land finns det dock människor som befinner sig på olika platser i denna status. Partier som Vänsterpartiet gör sitt bästa för att sudda ut såna gränser.  Socioekonomiska förhållanden påverkar hur vi lever i stor grad, man har till och med sett samband mellan låg sådan status, hälsoproblem och kvinnohat. Men hur ser våra socioekonomiska förhållanden egentligen ut i Sverige idag? Var finns de olika grupperna och hur drabbas de av sin status? Det är några av de ämnen vi ska behandla i denna text.

Socioekonomiska förhållanden skiljer sig även i ett välfärdsland som Sverige

Socioekonomiska förhållanden och läget i Sverige

Sverige är ett välfärdsland där många har det gott ställt. Vi har dock fortfarande en befolkning med olika socioekonomiska förhållanden, även om personer med hög status är vanligt och mer utbrett här än i till exempel Latinamerika. Det största problemet i Latinamerika är dock bristande mänskliga rättigheter. Att ha riktigt hög socioekonomisk status innebär att man har en hög utbildning, en god inkomst och en hög status på jobbet. Det är dock lätt att förstå att det finns många människor som befinner sig i mellanskiktet mellan hög och låg status.

Varför delar man då in människor efter deras socioekonomiska förhållanden? Det handlar inte om att en grupp ska framhållas som bättre eller mer kompetent än den andra gruppen. Man gör det snarare för att belysa den hierarkiska strukturen i samhället samt för att se hur den påverkar samfundet. För att klyftorna mellan de sociala grupperna ska kunna minskas måste det finnas statistik och forskning om fenomenet. Man tenderar att hitta människor med både den allra lägsta och den högsta statusen i och runt storstäder i Sverige. Där finns både högutbildade höginkomsttagare och lågutbildade som är arbetslösa.

Låg socioekonomisk status påverkar hälsan

Att tillhöra gruppen som lever under låga socioekonomiska förhållanden har visat sig medföra risker. Naturligtvis gäller detta inte generellt alla som finns i den här gruppen, utan det beror även på livsstil. Det är dock lättare att utsättas för någon av riskerna med låg socioekonomisk status om man befinner sig i den gruppen. Riskfaktorer kan vara ekonomiska svårigheter som ger psykiskt dåligt mående. Det kan också vara levnadsvanor. Kanske har man helt enkelt inte råd att köpa och tillaga bra mat samt skaffa saker som gymkort eller träningskläder.

En annan faktor som påverkar hälsan hos personerna med låg status är begränsningar i arbetslivet. Idag har vi relativt hög arbetslöshet vilket gör att man kan känna sig tvingad att stanna kvar på ett arbete där man inte trivs. Detta kan ge upphov till psykisk stress som i sin tur kan ge upphov till sjukdom. Låga socioekonomiska förhållanden har påvisats ha ett samband med insjuknandet i olika sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar samt bröstcancer. Även om vi i Sverige idag anser att vi har ett tryggt välfärdsland så påverkas ändå medborgare negativt av sina levnadsvillkor.

Det är viktigt att förstå socioekonomiska förhållanden

För att förstå hur ett land fungerar är det viktigt att sätta sig in i socioekonomiska förhållanden. Även om Sverige är ett välfärdsland har vi fortfarande stora klyftor som gör att vissa exempelvis drabbas av sjukdom lättare än andra. Det är viktigt att förstå hur socioekonomisk status uppstår. Man kan lätt tro att eftersom det är enkelt att studera i Sverige borde alla kunna klättra uppför statustrappan. Så enkelt är det dock inte. Ett exempel är en person vars familj aldrig har studerat vidare. Den personen är mindre benägen att studera vidare än en person vars familj har en studietradition.